"Zväz nedodržal základné princípy, ktoré musia byť dodržané pri nákupe za verejné financie vo viacerých fázach verejného obstarávania, predovšetkým princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ako aj princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov. Postup SZĽH mohol mať vplyv na výsledok verejnej súťaže," uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

Súťaž bola podľa ÚVO od začiatku nastavená v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Problém vidí úrad v tom, že zväz pripustil rozdeliť zákazku na časti, hoci v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch uviedol, že sa zákazka na časti nedelí.

Doplnil, že SZĽH tiež stanovil neprimeranú podmienku účasti k rozsahu jednotlivých častí predmetu zákazky. Podľa šéfa ÚVO zväz vniesol do procesu verejného obstarávania "zmätočnosť a netransparentnosť".

"Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia v správnom konaní o uložení pokuty úrad konanie vo vzťahu k danej súťaži definitívne ukončil. Aj toto posledné rozhodnutie úrad zdieľa s orgánmi činnými v trestnom konaní," dodal Hlivák.