Slovenka presedlala z hokeja na rozhodovanie.
Slovenka presedlala z hokeja na rozhodovanie.
Autor: archív N. C.